Kung ikaw ay pagod na pagod, ano ang dapat gawin?

Nakakapagod ang buhay, galing sa trabaho o eskwela, paulit-ulit na mga tungkulin, tila walang katapusan. Hindi tayo narito sa mundo para lang magtrabaho o mag-aral. Bakit nga ba nag-aaral? Para makapagtrabaho di ba? Bakit nga ba nagtatrabaho? Para makakain at mabuhay. Tama po. Pero bakit ka ba nabubuhay? Para lang ba magaral o mag trabaho? Mag-asawa't mag palaki ng mga anak, pagkatapos, ang mamatay? Ano ba talaga ang layunin ng buhay?

pagod

Q.1
Kapag ikaw ay napapagod ano ang dapat mong gawin? *

Q.2
Kung ikaw ay napapagod, ano ang dapat mong isipin? *

Ganito ang sabi ng Panginoon: Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kaniyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon.
-Jeremiah 17:5.

Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pagasa ay ang Panginoon.
-Jeremiah 17:7.

Q.3
Kung ikaw ay napapagod sino ang iyong unang lalapitan? *

Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin.
-Matthew 11:28.

Q.4
Ano ang ibig sabihin sa sinabi ni Hesus sa talata Mateo 11: 29? *

Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka't ako'y maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.
-Matthew 11:29.

Q.5
Bakit dapat pasanin ang Kanyang pamatok? *

Sapagka't malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan.
-Matthew 11:30.

Q.6
Pinapahintulot ba ng Panginoon na tayo ay makakaranas ng mga problema upang tayo ay matutong magtiwala sa Kanya at Kanyang mga Salita? *

Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; nguni't ngayo'y tinutupad ko ang iyong salita.
-Psalms 119:67.

Q.7
May dahilan ba bakit tayo nakakaranas ng mga suliranin at kabigatan? *

Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo.
-Psalms 119:71.

Q.8
Paano natin matatanggap ang mga Pangako ng Panginoon? *

Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa.
-Hebrews 10:38-39.

Q.9
Pangalan: *


Q.10
Email: *