Bakit ka malulungkot kung...

13221052 10209128744486942 3329932852422815798 n

Q.1
alam mo na may higit na nagmamahal sa iyo. Sino? *

Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3: 16)

Q.2
Ilagak mo sa __________ ang iyong mga pangangamba at suliranin dahil sya ay nagmamalasakit para sa iyo. *

Ilagak ninyo sa kaniya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. (I Pedro 5: 7)

Q.3
Ang __________________ ay higit na may magandang plano sa buhay mo. *

Jeremias 29:11- Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punung-puno ng pag-asa.

Q.4
Kung ikaw ay nabibigatan sa iyong mga suliranin, maaari kang... *

28"Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan 30sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo." Mateo 11:28-30

Q.5
Ang pastol na si David ay nakatagpo ng kalinga sa ______________ kapag may problema. *

Mga Awit 119:67 -Ang sariling dati-rati'y namumuhay nang baluktot,
nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod;

Q.6
kapag may problema, pwede ka namang... *

6 Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalanging may paghiling. 7 At ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa anumang pang-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus. (Filipos 4:6-7)

Q.7
Isipin mo parati ang mga ______________________. *

Sa katapus-tapusan mga kapatid, anumang mga bagay na totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang dalisay, anumang mga bagay ang kaibig-ibig, anuman ang may mabuting ulat, kung mayroon mang kabutihan at anumang kapuri-puri, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. 9 Ang mga bagay din na inyong natutuhan, at tinanggap, at narinig at nakita sa akin ay isagawa ninyo. Sa gayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sasainyo. (Filipos 4: 8)

Q.8
Utos ng Panginoon ang maging __________ parati. *

Magalak kayong lagi sa Panginoon at muli kong sasabihin, magalak kayo.
(Filipos 4:4)

Q.9
Pangalan *


Q.10
Email: *